Daňová evidence poskytuje nezbytné údaje, které vedou k následnému zjištění základu daně z příjmu. Daňovou evidenci mohou využívat všichni ti, kteří nejsou účetními jednotkami ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Daňová evidence je jedním slovem obdobou jednoduchého účetnictví, které není tak administrativně náročné a nevyžaduje tak silné technické zázemí ani dodržování striktních metodických pokynů.

Daňová evidence

Jak daňová evidence funguje?

Daňová evidence funguje na principu sledování peněžních toků, které souvisejí s podnikáním určité fyzické či právnické osoby. Zachycuje informace o stavu majetku podnikatelů a také informace o případných dluzích podnikatelů, které účetní jednotka vykazuje na konci zdaňovacího období. Daňová evidence také vymezuje složky majetku, které podléhají takzvané evidenci a též určuje i metody oceňování dluhů a také majetku. Forma daňové evidence není výslovně předepsána. Uložena je podnikatelům pouze povinnost uchovávat daňovou evidenci za období zdaňování, pro které je vyměření daně stanoveno zákonem o daních z příjmu.

Předmět daňové evidence

Předmět daňové evidence je závislý na mnoha činitelích. Jedním z nich je to, jaký druh příjmů získávají fyzické osoby, tedy poplatníci daně z příjmu a jaké výdaje k těmto příjmům jsou povinni uplatňovat. Na základě toho poté musí vést dokumentaci, která zahrnuje záznamy o příjmech a také evidenci vzniklých pohledávek, které bezprostředně souvisí s podnikatelskou činností. Dále záznamy o vynaložených výdajích, které jsou uspořádány v určitém časovém sledu a dále také neméně důležitou evidenci podle § 7b zákona o dani z příjmu.

Cíl daňové evidence?

Daňová evidence slouží především ke zjištění základu daně z příjmu, která je takzvanou vstupní databází pro daňové přiznání. Pokud je daňová evidence vedena důsledně, představuje věrný přehled o hospodaření dané účetní jednotky, na základě kterého se může účetní jednotka velmi zodpovědně rozhodovat.